Domů » Obecní úřad » Volby » VOLBY 2017 » Informace k vydání voličského průkazu, vzor žádosti – Volby do PS Parlamentu ČR

Žádosti o voličský průkaz – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. – 21. 10. 2017

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (možno již nyní):

  • osobně nejpozději do 18. 10. 2017 do 16,00 hod.,
  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. 10. 2017:
  1. a) v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče (u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku.
  2. b) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Žádosti o voličský průkaz po uplynutí shora uvedených termínů již nelze vyřídit.

S voličským průkazem lze při volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

  • osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů 18. října 2017 do 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Dobratice, Dobratice č.p. 49, 1. patro, kancelář sekretariátu.
  • písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději  7 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. do 13. října 2017; na adresu Obecní úřad Dobratice, Dobratice č.p. 49,  739 51 pošta Dobrá.
  • žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. do 13. října 2017, identifikační číslo datové schránky 9pzbsb6.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. od 5. října 2017.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie