Domů » Služby občanům » Dobratický hřbitov

Evidenci hrobových míst vede účetní obce Dobratice, paní Vladana Marynčáková, kontakt: 558 651 254.

Výkopové práce provádí pro obec Dobratice pan Neussar, kontakt:  723 149 500.

Zde je odkaz na Řád veřejného pohřebiště

https://www.dobratice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Řád-pohřebiště-1.pdf

CENÍK  pro veřejné pohřebiště obce Dobratice   účinný od 1.1.2017

Nájem hrobových míst a služeb spojených s nájmem:

 1. Cena za nájem pozemků – místa na pohřebišti

V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2016 (seznam zboží s regulovanými cenami), Část I., oddíl A, položka 2. Činí maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících k podnikání v obcích s počtem do 25.000 obyvatel 20,- Kč za m2 a rok.

Pro Dobratice je navrhovaná cena 5,- Kč za m2 a rok.

Na 10 let nájmu za 1m2……………………………………………………………     50,- Kč

 1. Cena za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti včetně vodného:
 2. a) za místo hrob místo pro hrobku k uložení rakví s lidskými pozůstatky a za urnové místo k uložení zpopelněných lidských ostatků za m2 a rok 15,- Kč

na 10 let za1m2…………………………………………………………………………     150,- Kč

Ceník byl schválen na 28. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 12.12.2016 pod č. usnesení 28/4.

 

Vysvětlivky:

 1. a) Vypočtená úhrada za pronájem a služby se zaokrouhlí matematicky na celé koruny.
 2. b) Do plochy hrobového místa se započítává i prostor zabraný stavbou pomníku, hrobky a jiných schválených úprav, provedených nájemcem. Do této plochy se nezapočítávají uličky mezi hroby.
 3. c) Při nájmu hrobového místa na dobu jinou než 10 let se cena nájmu i služeb souvisejících, stanoví poměrnou částkou.
 4. d) Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být kratší, než doba tlecí, která pro veřejné pohřebiště Dobratice činí 25 let.
 5. e) Má-li být před uplynutím sjednané tlecí doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky další rakev s lidskými pozůstatky, musí se nájem a služby spojené k hrobovému místu sjednat do konce tlecího období nově pohřbívaných lidských pozůstatků.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

   Logo Evropské unie