Domů » Obecní úřad » Zpravodaj » Zpravodaj č. 1/2006

Obecní úřad Dobratice, čp. 49, 739 51 Tel: 558 651254, 558 651387 Fax: 558 651254, e-mail obec-dobratice@iol.cz, www.beskydy.cz/dobratice MK ČR E 1436 23.1.2006 Z P R A V O D A J č. 1/2006 1. Zasedání ZO Dobratice Zasedání zastupitelstva obce Dobratice se bude konat v pondělí 13.2.2006 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Dobratice. 2. Bezdrátový internet Prosíme občany, kteří mají zaveden obecní bezdrátový internet, aby se v případě potíží obraceli na správce sítě p. Ondřeje Spilku, tel. 608 613 099 v pracovní dny mezi 8.00 – 16.00 hod., jinak SMS zprávou. 3. Tříkrálová sbírka Děkujeme všem, které jsme navštívili s Tříkrálovou sbírkou, za vlídné přijetí i za štědrost, díky které jsme mohli podpořit dobrou věc. Koledníci. V obci Dobratice činil celkový výtěžek Tříkrálové sbírky částku 41.106,50. 4. Kontakt na kominictví p. Šputa Ladislav, Frýdek-Místek: 558 434661. 5. Změna ordinačních hodin dětského střediska Dobrá MUDr. Kučerová Pá 3.2.2006 7.30 – 9.00 hod. St 15.2.2006 13.30 – 15.30 hod. Po 13.2.2006 7.30 – 9.00 hod. Čt 16.2.2006 7.30 – 9.00 hod. Út 14.2.2006 8.00 – 10.00 hod. Pá 17.2.2006 7.30 – 9.00 hod. 6. Na obci je k nahlédnutí Vyhláška Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 5/2005 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečí nákazy – moru včelího plodu. 7. Zápis do prvního ročníku základní školy Podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji na den 9. 2. 2006 od 13:00 – 17:00 hod. zápis dětí do prvního ročníku základní školy. Zápis proběhne v budově Základní školy a mateřské školy Dobratice čp. 58. Pro zápis je potřebný rodný list dítěte. V případě požadavku na odklad školní docházky je nutná písemná žádost, vyjádření odborného lékaře a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Mgr. Milan Thiel ředitel 8. Mše svaté ve farnostech Dobrá a Dobratice v roce 2006. Farní kostel sv. Jiří Dobrá: malá pouť – pondělí 24.4. v 17.45 hod. velká pouť – neděle 30.4. v 7.30, 9.00, 10.30 hod. krmáš – neděle 17.9. v 7.30 a 10.30 hod. ostatní – neděle v 7.30 a 10.30 hod. Farní kostel sv. Filipa a Jakuba Dobratice: malá pouť – středa 3.5. v 17.45 hod. velká pouť – neděle 7.5. v 9.00 a 10.30 hod. krmáš – neděle 8.10. v 9.00 hod. ostatní – neděle v 9.00 hod. Filiální kostel sv. Antonína Prašivá: malá pouť – úterý 13.6. v 10.00 hod. a v 17.45 hod. velká pouť – neděle 18.6. v 11.00 hod. pouť mládeže – sobota 1.7. mše sv. v 10.30 hod. Vyšní Lhoty / Kamenité / a Prašivá – účast otce biskupa krmáš – neděle 22.10. v 11.00 hod. ostatní – neděle 2.7.,16.7., 30.7.,13.8., 27.8. v 11.00 hod. / potom není mše sv. v Dobré v 10.30 hod. / – o prázdninách /červenec a srpen / – čtvrtek v 17.45 hod. – neděle 31.12. ve 24.00 hod. Kaple Navštívení Panny Marie Vojkovice: malá pouť – středa 31.5. v 17.45 hod. velká pouť – neděle 2.7. v 10.30 hod. ostatní – soboty 15.7., 29.7., 12.8., 26.8. v 17.45 hod. krmáš – neděle 5.11. v 10.30 hod. Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty: malá pouť – úterý 30.5. v 17.45 hod. velká pouť – neděle 4.6. v 10.30 hod. ostatní – soboty s nedělní platností / v zimním čase v 15.45 hod., v letním čase v 17.45 hod. / krmáš – neděle 29.10. v 10.30 hod. P. Bohumil Vícha, farář 7. Inzerce * Flétnisté a klavíristé p. uč. Miriam Dýrrové zvou příznivce pěkné hudby na své předehrávky, které se budou konat 10. února 2006 v 16.00 hod. v Základní škole Dobratice. Vážení spoluobčané, Chtěli bychom Vás stručně seznámit s činností zastupitelstva naší obce v roce 2005. Úsek výstavby V loňském roce v investiční části díky dotaci ze státního rozpočtu byla provedena rekonstrukce lávky pro pěší přes vodní tok Holčina na Bukovicích, včetně chodníku a úprav koryta v hodnotě 1,5 milionu Kč. Předsedovi ČSSD p. Karlu Rodkovi a poslanci p. Ing. Petru Rafajovi tímto děkujeme za pomoc při získání této dotace. Stavebními úpravami ve výši 155.240,-Kč v pohostinství Obecník vznikla jídelna, kuchyň a sklad. Zprovoznění těchto prostor bude po dohodě s pronajímatelem v jarních měsících tohoto roku. Byla zpracována projektová dokumentace ve výši 341.240,-Kč na přístavbu tělocvičny Základní školy Dobratice včetně územního rozhodnutí. Nepodařilo se nám však pro letošní rok získat dotaci na uvedenou akci ve výši 15 milionu Kč ze státního rozpočtu. V základní škole byla rozvedena teplá voda do stávajících sociálních zařízení. V obci byl zaveden bezdrátový internet. Náklady na jeho zřízení činily 89.430,-Kč. V současné době je na něj napojeno 32 domácností, Obecní úřad, Základní a mateřská škola. Komise školská, kulturní a sociální Organizuje kulturní vyžití naší obce. Tak jako každý rok se konalo setkáním občanů před budovou obecního úřadu a vítání nového roku. Pak následovala řada tradičních akcí: OBECNÍ PLES, DEN MATEK, POHÁDKOVÝ LES, DRAKIÁDA, NÁVŠTĚVA STARŠÍCH OBČANŮ K MIKULÁŠI a především vítání nových občánků. Důležitou akcí bylo svěcení praporu a znaku obce. Samozřejmostí je dobrá spolupráce se Základní a mateřskou školou Dobratice a dobrovolnými spolky zřízenými v obci. Také bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří se jakkoliv podíleli na uskutečnění výše uvedených akcí. Úsek životního prostředí Byl vybudován vodovodní řád DN 80 pro novou zástavbu ve středu obce. Náklady činily 150.000,-Kč. Na opravách místních komunikací, mostních objektů, čištění příkopů bylo proinvestováno 286.000,-Kč. Poděkování patří všem občanům, kteří se na opravách místních komunikací podíleli. Na vodním toku Lučina byly opraveny u dvou mostů břehy a dna koryta kamennou dlažbou a provedeny stabilizační prahy o celkových nákladech 405.000,-Kč. Kontrolní výbor Dohlížel nad plněním přijatých usnesení zastupitelstva, dodržování právních předpisů i vzájemných smluvních vztahů mezi subjekty. Prováděl kontroly zaměřené na všechny obory ve správě OÚ. Finanční výbor Podílel se na sestavení rozpočtu obce, prováděl kontroly vedení účetnictví a pokladny OÚ, kontrolu hospodaření Základní a mateřské školy, kontrolu správného využití finančních příspěvků poskytnutých spolkům v obci.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie