Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Registr oznámení dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

 

  Každá fyzická osoba může nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy na základě  žádosti, kterou lze podat:

a)      osobně v místě sídla evidenčního orgánu, nebo

b)     prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na elektronickou podatelnu ( obec@dobratice.cz ) evidenčního orgánu. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum a místo narození a trvalý pobyt žadatele.

Výpisy a opisy z registru evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Do registru je možno nahlédnout osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo si nechat zaslat požadovaný obsah elektronickou formou.

Vedení registru pro obec Dobratice zabezpečuje evidenční orgán, kterým je starosta obce.
O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:
Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c) uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení podle § 17,
 Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

 Registr obce Dobratice naleznete na této adrese http://www.dobratice.cz/new/registr/ero

Pro získání přístupových údajů prosím zašlete vyplněnou žádost formular-zadosti.doc na email obec@dobratice.cz  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie