Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Informace pro občany o objížďce a trasy pro pěší z důvodu rekonstrukce mostu M1/08 přes vodní tok Lučina

Rekonstrukce mostu M 1/08

bude probíhat od poloviny dubna do poloviny června, po tu dobu bude komunikace od Harendy na Komorní Lhotku uzavřena.

První most na obecní komunikaci ve směru od Harendy na Komorní Lhotku je dlouhodobě ve špatném technickém stavu – ocelové válcové nosníky jsou značně zkorodované, stejně jako ocelové trubky, které tvoří mostovku. Při hlavních mostních prohlídkách v roce 2011 byl statikem stav nosné konstrukce hodnocen jako špatný. Most nevyhovuje na požadavky zatížení, betonové opěry i křídla mostu byla provedena nekvalitně, uchycení plynovodu na mostě je značně rizikové, zábradlí nefunkční. Požádali jsme proto o dotaci Moravskoslezský kraj a na rekonstrukci mostu získali částku 500 tis. korun. Následně byl zpracován projekt rekonstrukce, proběhlo stavební řízení, byl vybrán zhotovitel stavby. Firma MAKOS a.s., která výběrové řízení za cenu 910 tis. Kč vyhrála, se na stavby a rekonstrukce mostů specializuje. Práce na rekonstrukci mostu budou zahájeny ve druhé polovině dubna a budou ukončeny do poloviny června. Celá nosná konstrukce bude v průběhu rekonstrukce mostu odstraněna a nahrazena novou konstrukcí, která bude splňovat požadavky platných ČSN. Nová konstrukce bude rámová, z ocelových profilovaných plechů, založena plošně na betonových patkách. Koryto pod mostem bude zpevněno dlažbou do betonu, mimo most bude provedena kamenná rovnanina. Na místě stávajícího mostu v havarijním stavu pak bude stát nová konstrukce, funkčně plně vyhovující a navíc i na pohled hezká.

Po dobu rekonstrukce mostu, tj. od 22.4. do 14.6. 2013, bude komunikace od Harendy na Komorní Lhotku uzavřena. Objížďka povede po místních komunikacích, pro pěší bude v blízkosti instalována lávka a vyznačena pěšinka, po které bude možné místo obejít. Vedení tras je zachyceno v grafické příloze.

Místo rekonstrukce mostu bude nutné po dobu stavebních prací objíždět a obcházet, přinese to zejména občanům bydlícím v okolí určité komplikace. Rekonstrukci mostu však není možné provést jiným způsobem, uzavírka komunikace je nutná.

Odměnou za dočasné nepohodlí nám však bude nový, bezpečný a také hezký most, který bude sloužit i příštím generacím.

Alena Kacířová
starostka

 
mapa-na-web.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie