Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví  strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

* Oficiální název

Obec Dobratice

* Důvod a způsob založení

Obec Dobratice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 20.11. 1991 a dle § 2 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

* Organizační struktura:

Obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orány obce:

* Příspěvkové organizace zřízené obcí Dobratice:

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek, Dobratice č.p. 58, 739 51 Dobrá,  IČ: 600133672, číslo telefonu 558 651 255

http://zsdobratice.cz/

* Kontaktní spojení:

Poštovní adresa: Obecní úřad Dobratice

                                Dobratice č.p. 49

                                739 51 Dobrá

Adresa úřadovny: Dobratice č.p. 49, 739 51 Dobrá

Telefon: 558 651 254, 558 651 387

Fax:       558 651 387

Elektronická podatelna: obec@dobratice.cz

          Adresa internetové stránky:   www.dobratice.cz

            Identifikátor datové schránky:  9pzbsb6

             úřední hodiny pro veřejnost:

            pondělí: 8.00 – 11.30. hod.   12.30 – 17.00 hod.

            středa:   8.00 – 11.30. hod.    12.30 – 17.00 hod.

* Bankovní spojení:

Případné platby lze poukázat na účet číslo:

1681973389/0800, veden u České spořitelny a.s., pobočka Dobrá

2012822/0300 veden u ČSOB

Účelem platby jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a další služby občanům a firmám. Všechny poplatky lze hradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce.

* Identifikační číslo:

IČ: 00577057

* Daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ00577057

Obec Dobratice není plátcem DPH

* Seznam hlavních dokumentů:

Rozpočet obce :   http://www.dobratice.cz/kategorie/obecni-urad/hospodareni-obce/rozpocet

Územní plán obce: http://www.dobratice.cz/379660/schvaleny-uzemni-plan-obce-dobratice-platny-od-1-11-2009

Strategický plán obce: http://www.dobratice.cz/381789

* Žádosti o informace:

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Dobratice se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně, osobně, telefonicky.

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

http://www.dobratice.cz/kategorie/obecni-urad/povinne-zverejnovane-informace/odpovedi-na-zadosti

Výroční zprávy o činnosti obce Dobratice v oblasti poskytování informací za jednotlivé roky jsou zveřejněny

http://www.dobratice.cz/kategorie/obecni-urad/povinne-zverejnovane-informace/vyrocni-zprávy

* Příjem petic, stížností a dalších podání:

– stížnosti, žádosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, na

   podatelně obecního úřadu nebo ústně

– obecní úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve lhůtě 30-ti dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním vyřizovány petice.

* Opravné prostředky:

Součástí rozhodnutí Obecního úřadu Dobratice ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.   Proti rozhodnutí správního orgánu

ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané, odvolání zaslané elektronickou formou musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem).  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví  je správní orgán na náklady účastníka. Pokud podání nemá předepsané náležitosti, správní orgán vyzve účastníka řízení, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky. Zároveň ho poučí, jaký význam může míst neodstranění nedostatků pro další průběh řízení.

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Obecního úřadu Dobratice, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí zastupitelstva obce není přípustný opravný prostředek, lze však podat podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který vykonává dozor nad výkonem samostatné i přenesené působnosti obce.

* Formuláře a tiskopisy:

Formuláře pro konkrétní žádosti jsou k dispozici na Obecním úřadě v Dobraticích nebo na http://www.dobratice.cz/378739/dokumenty-ke-stazeni

* Popisy postupů – návody pro řešení životních situací       http://portal.gov.cz/portal/obcan/  

* Nejdůležitější používané předpisy:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Listina základních práv a svobod vyhlášena usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých   zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazné vyhlášky obce
 • a mnoho dalších

Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

www.mvcr.cz.

 • Vydané předpisy obce Dobratice:
 1.  http://www.dobratice.cz/kategorie/obecni-urad/vyhlasky

            Obecně závazné vyhlášky jsou rovněž k nahlédnutí v budově Obecního úřadu Dobratice v úředních hodinách.

 • Sazebník úhrad za poskytování informací:

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Sazebník výše úhrad:

a) vyhledávání informací – první 1/2 hodina                           0,-Kč

     každá další započatá hodina                                                 40,-Kč

b) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (černobílá):

A4   jednostranná kopie                                                              2,-Kč,   oboustranná kopie 3,-Kč

A3  jednostranná kopie                                                               4,-Kč,  oboustranná kopie  5,-Kč

c) za 1 ks CD ROM                                                                       10,-Kč

     za 1 ks DVD ROM                                                                    15,- Kč

d) náklady spojené s odesíláním – dle aktuálního ceníku poštovních služeb.

e) nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli 100,-Kč, lze ji poskytnout zdarma.

f) v případě úhrady je tuto možno provést v hotovosti na Obecním úřadě v Dobraticích při převzetí informace, nebo na účet obce Dobratice, vedený u ČS, a.s., pobočka Dobá, číslo účtu: 1681973389/0800, nebo u ČSOB, číslo účtu: 2012822/0300.

*  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Obec Dobratice neobdržela žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

 *  Licenční smlouvy

Obec Dobratice, nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu, nedisponuje  žádným licenčním vzorem a neposkytla žádnou výhradní licenci.

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

  Logo Evropské unie