Domů » Služby občanům » Odpady » Poplatky za odpady a psy v roce 2021

POPLATKY ZA ODPADY A PSY V OBCI DOBRATICE V ROCE 2021

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dobratice na rok 2021 ve výši 520,- Kč platí:  fyzická osoba přihlášena v obci,  nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek  za kalendářní rok 2021  činí za jednoho, druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.

Poplatek za odpady a psa je splatný nejpozději do konce měsíce září příslušného kalendářního roku.

Pro osoby nebo firmy podnikající na území obce Dobratice zůstává smluvní poplatek pro rok 2020  za 1 popelnici ve výši 1.500,-Kč.

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na účet vedený u ČS, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 nebo  u ČSOB, číslo účtu 2012822/0300. Jako variabilní symbol při platbě převodem uveďte číslo popisné vašeho domu.

Preferujeme platbu převodem na účet. Poté zajistíme doručení známky na popelnici.

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie