Domů » Obecní úřad » Poplatek za odpady a psa v roce 2024

ODPADY: změna výše poplatku:

Informujeme občany, že Zastupitelstvo obce Dobratice vydalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, nabývající účinnosti dnem 1.1.2024, kterou se zvyšuje sazba poplatku z 550,- Kč na 660,- Kč.

  • Poplatníkem poplatku za odpady je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  • Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

PES:

Poplatek za psa zůstal nezměněn, za kalendářní rok 2024 činí za jednoho, druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.  

Poplatek za odpady a psa je splatný nejpozději do konce měsíce září příslušného kalendářního roku.

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na účet vedený u ČS, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 nebo u ČSOB, číslo účtu 2012822/0300. Jako variabilní symbol při platbě převodem uveďte číslo popisné vašeho domu.

Preferujeme platbu převodem na účet. Známku na popelnici   „ROK  2024“,  si prosím po provedení úhrady bankovním převodem vyzvedněte v kanceláři účetní.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie