Domů » O obci » Historie obce » Historie obce, kronika

Obec Dobratice byla pravděpodobně založena po období vlády Jiřího z Poděbrad, to je konec 15. a počátek 16. století. Vznik obce Dobratice můžeme datovat někdy kolem roku 1512, o čemž svědčí vykopávky keramiky, nalezené v části Šprochovice, jejichž stáří bylo určeno na toto období. První písemná zmínka o obci Dobratice pochází z roku 1580, kdy v Dobraticích seděl Zikmund Tluk z Tošanovic a díl Dobratic náležel k hornodomaslovskému statku. Název obce Dobratice pochází pravděpodobně od jména Dobrata, správce hornodomaslavického statku, který občanstvo a ves zřejmě založil. Důvodem založení vesnice bylo zřízení hospodářského dvora, ovčince a panského mlýna na říčce Lučině a s tím spojený příchod nových osadníků a robotníků, kteří obhospodařovali panskou půdu a robotovali také na novém hospodářském dvoře. V roce 1749 byl název obce Dobrachtitz, později německy Dobratitz.

V roce 1850 bylo k Dobraticím připojeno fojtství Bukovice. Prvním voleným starostou obce byl Ondřej Tvrdý, který svůj úřad vykonával od roku 1850 do 1864. Škola byla založena v roce 1852. V roce 1865 byl vysvěcen kostel sv. Filipa a Jakuba a od roku 1868 se začaly psát dějiny farnosti Dobratice. Železniční trať Frýdek-Místek/Český Těšín byla uvedena do provozu v roce 1888. V roce 1927 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Dobratice. První telefonní linka v obci byla zavedena v roce 1938 a elektrifikace obce byla ukončena v roce 1949. V roce 1951 byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Dobratice.

Od roku 1920 patřily Dobratice do okresu Český Těšín. Po Mnichovské dohodě byly Dobratice v říjnu 1938 připojeny k Polsku. Za německé okupace byly Dobratice součástí Německé říše. Po roce 1945 náležely Dobratice do okresu Místek, v šedesátých létech pak byly zařazeny do nově vzniklého okresu Frýdek-Místek. V roce 1980 byly Dobratice připojeny pod střediskovou obec Dobrá. Samostatnost obce Dobratice byla obnovena k 1. 1. 1991.

Obecní znak a prapor byl udělen obci Dobratice dne 3. 12. 2004. Symboliku obecního znaku tvoří figura pluhu představující heraldizovaný přepis historických pečetních znamení obce. Figura bukové ratolesti o pěti listech je mluvící znamení vyjadřující pět sídelních jednotek obce – Bukovice, Dobratice, Hranice, Šprochovice a Podlesí. Barva zlatá a modrá vyjadřuje historickou příslušnost obce těšínskému knížectví neboli k regionu těšínského Slezska. Podrobné záznamy z historie obce Dobratice jsou zaznamenány v obecní kronice, která je vedena od roku 1920.

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie