Domů » O obci » Informace » Informace o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starostka obce Dobratice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.  o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek 8. října 2021  od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 9. října 2021  od 8.00 hodin do 14.00 hodin

V obci Dobratice je určen 1. volební okrsek. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Dobratice  je volební místnost – klubovna v 1. poschodí (vchod z boční strany) v budově obecního úřadu, se sídlem Dobratice č.p. 49.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně    a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,   je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Telefonní kontakt Obecní úřad Dobratice: 558 651 254,  558 651 387.

Telefonní kontakt okrskové volební komise ve dnech konání voleb: 734 159 585. 

RNDr. Alena Kacířová, starostka  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie