Domů » O obci » Informace » Publikace věnující se historii obce s názvem: „Dobratice. Kapitoly z dějin slezské obce.

Vážení spoluobčané,

obec Dobratice po tříletých přípravách vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Montanex a.
s. publikaci věnující se historii obce s názvem: „Dobratice. Kapitoly z dějin slezské obce“. Na
více než 300 stranách se čtenáři dozvědí základní informace z minulosti obce od jejího
písemného počátku po rok 1989. Období posledních třiceti let bylo zpracováno formou
nástinu nejvýznamnějších událostí. Včetně velkého množství dobových fotografií, pohlednic a
jiného obrazového materiálu obsahuje dílko také poznámkový aparát, včetně seznamu
použitých pramenů a literatury.

Z hlediska koncepce textu byl dějinný vývoj obce vylíčen chronologicky a až v rámci
podkapitol dělen na jednotlivé tematické celky. Je třeba upozornit na to, že publikace není
zaměřena na životy jednotlivých osobností, hlavním cílem textu je tak čtenáři předložit
celkový obraz vývoje naší obce a zároveň její dějiny postihnout v širších souvislostech
společenského vývoje, který je v textu rovněž patrný.

Publikace je pro občany k dispozici zdarma v počtu 1 kus na popisné číslo na obecním
úřadě. Její širší uvedení, včetně diskuze s autory knihy, bude součásti programu letošního Dne
Dobratic, o čemž Vás budeme informovat později.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie