Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Informace o době, místě a navrženém programu 43. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice

Dobratice dne 29.7.2022

Obecní úřad Dobratice informuje podle § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

o 43. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat v pondělí 8. srpna 2022 od  17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice

Program jednání:
1) Schválení programu jednání.
2) Volba ověřovatelů zápisu.
3) Žádost Základní školy a mateřské školy Dobratice o souhlas navýšení kapacity žáků ve školní družině s účinností od 01.09.2022.
4) Schválení záměru obce – záměr pachtu vodního díla.
5) Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na Dobratické centrum volnočasových aktivit – Zázemí, s firmou VAPES CE s.r.o.
6) Smlouva o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.
7) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pokrytí části nákladů spojených s vybudovanými domovními čistírnami odpadních vod u rodinných domů dle předložených žádostí občanů.
8) Opravy příkop a propustí v části obce Podlesí.
9) Příprava podkladu pro umístění mobilní knihovny.
10) Různé.

Zasedání zastupitelstva je veřejně přístupné.

Zveřejněno dne: 29.07.2022
Sejmuto dne: 09.08.2022
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 29.07. – 09.08.2022  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie